Dephasing by optical phonons in GaN defect single-photon emitters

Yifei Geng, Jialun Luo, Len van Deurzen, Huili (Grace) Xing, Debdeep Jena, Gregory D. Fuchs, and Farhan Rana, “Dephasing by optical phonons in GaN defect single-photon emitters,” Sci. Rep. 13, 8678 (2023). [arXiv:2206.12636]